Digiweb Teknoloji Hiz. Ltd. Şti.

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Bilgilendirme (K.V.K.K.)

Digiweb Bilişim Teknoloji Ltd. Şti. ("DIGIWEB" veya "Şirket") olarak bizlerle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verilerinizin hukuka uygun şartlarda korunması ve saklanması için gerekli özeni gösterdiğimizi bilmenizi isteriz. Bu bilgilendirme metni DIGIWEB'in kişisel verilerin korunmasına yönelik uygulamaları hakkında müşteri, çalışan, tedarikçi ve işbirliği içerisinde olduğu tüm şirketleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

A. Kişisel Veri Kavramı

DIGIWEB ad, soyad, adres, telefon numarası, TC kimlik numarası, elektronik posta adresi, müşteri numarası, sözleşme numarası, aboneliği tanımlayabileceğimiz her tür veri, fatura, finansal borç bilgileri, ödeme tipi, abonelik durumu, tarife bilgileri, çağrı merkezi standartları gereğince tutulan sesli görüşme kayıtları, internet sitelerindeki ve müşteri davranış bilgileri, kullanım miktarı, konum verileri, internet erişimine ilişkin olarak sisteme bağlantı tarih ve saat bilgisi, sistemden çıkış tarih ve saat bilgisi, kaynak ve hedef nokta bilgileri, her tür trafik verileri, iş başvurularında temin edilen özgeçmiş dahil kişisel veriler ile DIGIWEB çalışanlarılarına ait hizmet sözleşmesi ve özlük dosyası kapsamında edinilen tüm kişisel verileri bunlar ile sınırlı olmamak kaydıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve ilgili mevzuat kapsamında toplar, kullanır, korur, işler, muhafaza eder, paylaşır, siler ve imha eder.

Kanun'un 3. Maddesine göre kişisel verilerin işlenmesi bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafa edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerindeki her tür işlemi kapsar.

B. Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemi Ve Hukuki Sebep

1. DIGIWEB Kanun'da tanımlı şekli ile "Veri Sorumlusu" sıfatıyla kişisel verilerinizi toplar. DIGIWEB bu kişisel verileri yürütmekte olduğu ticari faaliyetleri devam ettirmek, sözleşme yapabilmek ve yaptığı sözleşmeleri uygulayabilmek için sunmakta olduğu ürün ve hizmetlerin gerektirdiği ölçüde sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda abonelik sözleşmesi, web-sitesi, mobil uygulamalar, satış kanalları, çağrı merkezi, sesli yanıt sistemi ve benzeri kanallar aracılığıyla toplanmaktadır.

2. DIGIWEB Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtilen gerçek veya tüzel, özel veya kamu tüzel kişilerine aktarabilir:

 • Satın almak istediğiniz veya kullanmakta olduğunuz ürün veya hizmetlerin sunulması, size ulaştırılması için hizmet aldığımız kargo/kurye şirketleri, dış hizmet sağlayıcılar,
 • Tarafınıza sunulan ürün veya hizmetlerin ifası için işbirliği yaptığımız tüm tedarikçi ve iş ortaklarımız,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcileriniz,
 • Talep edilmesi veya yasal zorunluluklar gereğince düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkeme, savcılık, icra müdürlükleri dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kanunların emrettiği her tür idari, adli ve sair her tür resmi kurumlar,
 • Sunduğumuz ürün veya hizmetler ile ilgili yasal haklarımızın takibi, hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesi gibi nedenlerle avukatlar, vergi danışmanları, denetçiler ve hizmet alınan diğer üçüncü kişiler.
 • C. Kişisel Verilerin Toplanma Amaçları

  DIGIWEB kişisel verilerinizi Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen esas ve usullere uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

 • Telekomünikasyon ürün veya hizmetlerini sunmak, pazarlamak, tanıtmak ya da katma değerli hizmet sunmak,
 • Sunduğumuz ürün veya hizmetlere ilişkin indirim, kampanya ve ücretlendirmelere ilişkin bilgilendirme yapmak,
 • Sunduğumuz hizmetlerin ölçümlenmesi, hizmetlerin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, strateji belirlenmesi,
 • Yararlanmakta olduğunuz hizmetler ile ilgili faturalandırma yapılması, kimlik tepiti, sözleşme akdedilmesinden başlayarak sonlandırmaya kadar yapılan tüm abonelik işlemleri, çağrı merkezi hizmetlerinin sunulması, talep ve şikayet yönetimi, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, her tür müşteri ilişkileri faaliyetleri,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile yasal düzenlenmeler gereğince zorunlu kılınan raporlama ve sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Hukuki veya idari takip yollarına başvurulması.
 • D. Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  Kanun’un 11. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin korunması ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, düzeltme yapılması halinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. Maddesi çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, silme veya yok edilmesi halinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sonucunda aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması halinde itiraz etme,
 • Kişisel verinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Yukarıda belirtilen Kanun kapsamındaki kişisel veriler ile ilgili haklarınızı kullanmak ve talepte bulunmak için buradaki başvuru formunu doldurabilir ya da kendi hazırlayacağınız dilekçenizi (Bu dilekçe şunları içermelidir: adınız, soyadınız, TCKN’niz, cevap almak istediğiniz adresiniz, e-posta adresiniz veya faks numaranız, başvuru tarihiniz, talebinize ilişkin detaylı açıklamalarınız) imzalı olarak aşağıdaki yöntemler ile bize iletebilirsiniz:


  YAZILI OLARAK ELDEN TESLİM BAŞVURU

 • Islak imzalı başvuru formunu elden teslim ederek başvuru yapabilirsiniz.
 • Başvuru Yapılacak Adres: Konak mah. Barış(120) Sokak No:3/10 Nilüfer/BURSA
 • Ek Evraklar: Nüfus cüzdanınızın ön yüzünün fotokopisi eklenecektir.
 • YAZILI OLARAK NOTER ARACILIĞIYLA

 • Noterde konuya ilişkin düzenlenmiş bir evrak aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz.
 • Başvuru Yapılacak Adres: Konak mah. Barış(120) Sokak No:3/10 Nilüfer/BURSA
 • Ek Evraklar: Ek evrak gerekmemektedir.

 • Başvurunuzu sonuçlandırabilmemiz için bize sunmuş olduğunuz bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olması gerekmekte olup, başvurunuz ile ilgili olarak eksiklik tespit edilmesi halinde sizden ek bilgi talep edebilecektir. Başvurunuz sonucunda size temin edeceğimiz bilgi ve belgelerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemeniz gerekebileceği hususunu bilgilerinize sunarız.